Πρόσκληση 35ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Α.ΑΚ.Ε.