ΣΚΟΠΟΣ


Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) έχει ως σκοπό τη διάδοση της Αεροπορικής, Αεροδιαστημικής και Αεραθλητικής Ιδέας επ’ αγαθώ του Έθνους. Για το σκοπό αυτό η Α.ΑΚ.Ε. μεριμνά για:
-Τη συνένωση και δραστηριοποίηση των μελών της, εν ενεργεία και μη, ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών και λοιπών προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν στον εν γένει αεροπορικό χώρο, πολεμικής, πολιτικής αεροπορίας και αεραθλητισμού, ως και άλλων επιστημόνων, δυναμένων να συμβάλουν στη διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας, επ’ αγαθώ του Έθνους.
-Τη συμμετοχή και παρακολούθηση αεροπορικών-αεροδιαστημικών εν γένει διασκέψεων και συνεδρίων, ευρωπαϊκών και παγκοσμίων και εν συνεχεία -Την ενημέρωση του ΓΕΑ, των άλλων Κλάδων των ΕΔ και των ενδιαφερομένων Κρατικών Φορέων επί επιδόσεων, βελτιώσεων, εφευρέσεων και προόδου αυτών και της Αεροπορίας εν γένει.
-Τη συνεργασία με τους αρμοδίους, ιδίως με τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης-Εθνικής Παιδείας-Μεταφορών-Πολιτισμού, με τον Αθλητισμό, την Εκκλησία, τους Εκπαιδευτικούς και τους Γονείς.
-Τη διάδοση του αθλητισμού και της αεροπορικής-αεραθλητικής ιδέας με βιβλία, ομιλίες, εφημερίδες, αεροπορικές ταινίες, βραβεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, απευθυνόμενη κυρίως στη νεολαία της αυριανής Ελλάδος μας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι Τομείς Δράσεων ορίζονται στον αεροδιαστημικό-αεροπορικό-αεραθλητικό χώρο, προς εμπεριστατωμένη εξέτασή τους, υπό επιτροπών και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.

Το ΥΕΘΑ/ΓΕΑ δύναται να αναθέτει στην Α.ΑΚ.Ε. αποστολές, ανάλογες των σκοπών της και παρέχει την αναγκαία βοήθεια υλική και ηθική, για να φέρει σε πέρας την Εθνική Αποστολή της.

Γενικοί Τομείς Δράσεων

Η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων και πείρας των μελών της, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση του αεροπορικού-αεροδιαστημικού ιδεώδους, ως εξής: -Παρακολούθηση των Ηθικών, Διοικητικών, Θετικών/Τεχνολογικών Αεροπορικών-Αεροδιαστημικών επιστημών, των Γραμμάτων και Τεχνών,
-Παρακολούθηση/μελέτη θεμάτων, κοινωφελούς-εθνωφελούς χαρακτήρα,
-Ενημέρωση-συνεργασία επί των εξελίξεων μετά των αρμοδίων κρατικών φορέων, ιδρυμάτων, οργανώσεων, των μελών της και άλλων αρμοδίων εκπροσώπων,
-Διενέργεια εκδηλώσεων και κυκλοφορία εντύπου-ηλεκτρονικού υλικού, για τη διάδοση των ιδεών, κυρίως προς τη νεολαία.

Ειδικοί Τομείς Δράσεων

Η ανάπτυξη από το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. στοχευόμενων δραστηριοτήτων όπως:
-Παρακολούθηση των αεροπορικών-αεροδιαστημικών θεμάτων και επιδιώξεων,
-Συμμετοχή-παρακολούθηση αεροπορικών-αεροδιαστημικών διασκέψεων και συνεδρίων, εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκοσμίου επιπέδου,
-Μελέτη πορείας και των εξελίξεων αυτών, συγκρότηση επιτροπών για την έρευνα-εξέταση των θεμάτων, παροχή συμβουλών-κρίσεων αρμοδίως προς τους κρατικούς φορείς και/ή με δημόσιες τοποθετήσεις, για την εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων,
-Συνεργασία με το ΓΕΑ, τους λοιπούς Κλάδους των ΕΔ, αρμοδίως με τα Υπουργεία Αμύνης-Εθνικής Παιδείας-Μεταφορών-Πολιτισμού, την Εκκλησία και λοιπούς κρατικούς φορείς
-Συνεργασία με αεραθλητικές οργανώσεις, ιδρύματα, εκπροσώπους πνευματικού-επιστημονικού κόσμου, τους εκπαιδευτικούς, γονείς, ΜΜΕ και λοιπούς εκπροσώπους,
-Πραγματοποίηση Ημερίδων, ενημερωτικών ομιλιών-συζητήσεων επί επίκαιρων εθνικών θεμάτων, με κατάλληλους ομιλητές μέλη και μη της Ακαδημίας,
-Έκδοση-κυκλοφορία εντύπου υλικού (βιβλία-περιοδικά-εφημερίδα, μελέτες/έρευνες- διηγήματα-ποίηση-αρθρογραφία), αεροπορικών ταινιών-φωτογραφιών,
-Τήρηση Βιβλιοθήκης για την απόκτηση, φύλαξη, διαχείριση, βιβλίων-περιοδικών-δημοσιευμάτων εν γένει και συλλογών που ανήκουν στην Α.ΑΚ.Ε., διαδικτυακή σύνδεσή της με εθνικά-διεθνή ιδρύματα και βιβλιοθήκες,
-Πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση στενών φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών της Ακαδημίας, των ΕΔ και της Ελληνικής κοινωνίας,
-Απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα και ομάδες, στον αεροπορικό-αεροδιαστημικό τομέα,
-Συμμετοχή σε εθνικές, μορφωτικές, κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες,
-Διαδικτυακή παρουσία-ανάρτηση ιστοσελίδας, για τη διακίνηση ηλεκτρονικού υλικού προς ενημέρωση και προβολή του έργου της Α.ΑΚ.Ε.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ είναι τα Μέλη που υπέγραψαν το Καταστατικό ίδρυσης της Α.ΑΚ.Ε. στις 7.11.1986.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ Μέλη είναι τα ήδη υπάρχοντα ΜΟΝΙΜΑ και ΙΔΡΥΤΙΚΑ της Α.ΑΚ.Ε., καθώς και τα ανακηρυσσόμενα δι’ αποφάσεως της απολύτου πλειοψηφίας του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. από προσωπικότητες που είχαν ή έχουν άμεση σχέση με τα Αεροπορικά δρώμενα και δυνάμενων να συμβάλλουν στην επίτευξη του Σκοπού της. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα νέα Μέλη, καθώς και η διαδικασία ανακηρύξεώς τους καθορίζονται από το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΙΜΑ Μέλη ανακηρύσσονται υπό του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., προσωπικότητες Έλληνες και Ξένοι που συνέβαλαν στην επιτυχία του Εθνικού Σκοπού της.

ΦΙΛΟΙ Α.ΑΚ.Ε.

ΦΙΛΟΙ της Α.ΑΚ.Ε. ανακηρύσσονται προσωπικότητες που εκδηλώνουν την αγάπη τους για την Αεροπορική Ιδέα, ενδιαφέρονται και βοηθούν στην εκπλήρωση του Σκοπού της. Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ΦΙΛΩΝ της Α.ΑΚ.Ε., τα κριτήρια ανακηρύξεώς τους, καθώς και ανακλήσεως της απόφασης ανακηρύξεως, εάν απαιτηθεί, καθορίζονται από το Δ.Σ. αυτής.αι προβολή του έργου της Α.ΑΚ.Ε.

+30 (210) 3228990