Τομέας Μελετών

Ο Τομέας Μελετών καθορίστηκε με αποφάσεις του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 14, Καταστατικού, προς υποβοήθηση του εθνικού και κοινωφελούς σκοπού της Α.ΑΚ.Ε.

Υπεύθυνος Τομέα

Απτχος (Ι) ε.α κ. Ευστράτιος Σκλήρης, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

Συγκρότηση Τομέα Μελετών 

Απόφαση Συγκρότησης Τομέα Μελετών (Δ.Σ./236/29-6-2007)

 

Αρμοδιότητες Υπευθύνου Τομέα Μελετών

Απόφαση Καθορισμού Υπευθύνου Τομέα Μελετών (Δ.Σ./243/7-3-2008)