Ίδρυση-Καταστατικό

Ίδρυση Α.ΑΚ.Ε.

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 4605/8-12-1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και το από 7 Νοεμβρίου 1986 Ιδρυτικό Καταστατικό της, το οποίο υπογράφεται από πενήντα (50) Ιδρυτικά Μέλη.

Καταστατικό

Με την υπ’ αριθμ. 4345/10-6-2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το Καταστατικό της Α.ΑΚ.Ε., με ενσωματωμένες τις από 8-4-2002 Τροποποιήσεις του, το οποίο είναι εν ισχύει μέχρι σήμερα.

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Ισχύον Καταστατικό