Επιτροπές

Οι ακόλουθες Επιτροπές λειτουργούν κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού, στο πλαίσιο των δράσεων για την επιτυχία του εθνικού και κοινωφελούς σκοπού της Α.ΑΚ.Ε.

Συντακτική Επιτροπή

Η Συντακτική Επιτροπή είναι 5μελής, είναι αρμόδια για τη σύνταξη και δημοσίευση της Εφημερίδας «Αεροπορική Ιδέα» της Α.ΑΚ.Ε., και συγκροτούν:

α) Πρόεδρος Δ.Σ.,

β) Α’ Αντιπρόεδρος

γ) Β’ Αντιπρόεδρος,

δ) Γενικός Γραμματέας και

ε) Μέλος του Δ.Σ.

Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή

Η Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή (Ε&ΟΕ) είναι 5μελής, Πρόεδρός της είναι ο Τομεάρχης Μελετών, λειτουργεί και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. από ενεργά Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε. και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επιλογή των αεροπορικών-αεροδιαστημικών επιστημονικών θεμάτων, τον έλεγχο των εργασιών και υπηρεσιών που άπτονται επιστημονικής κατάρτισης, την οργανωτική προετοιμασία των δραστηριοτήτων και γενικά την υλοποίηση του έργου του Τομέα Μελετών.

Απόφαση Σύστασης της Ε&ΟΕ  

Απόφαση Συγκρότησης της Ε&ΟΕ