Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως για την Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (11-6-21)