Αρχές

Οι αρχές της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), σύμφωνα με το Καταστατικό της, είναι:

α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενεργά Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε. συνέρχεται κάθε έτος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προς έγκριση του Απολογισμού του προηγουμένου έτους, ο οποίος συνοδεύεται από Έκθεση της Ε.Ε. και του Π/Υ του τρέχοντος έτους. Επίσης, λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα και προτάσεις που εισηγείται το Δ.Σ.

Καταστατικό, άρθρα 6, 7 & 8.  

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Α.ΑΚ.Ε. διοικείται από 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτούν ο Πρόεδρος, οι Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Κοσμήτορας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας Σύμβουλος, ο Έφορος Σύμβουλος και έξι Σύμβουλοι. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 4ετής, ενώ κατά το τέλος του 2ου έτους εξέρχεται το ήμισυ αυτών και οι κενούμενες θέσεις πληρούνται με ανά 2ετία εκλογές από τη Γ.Σ., κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Επίσης, ανά 2ετία εκλέγονται 5 Αναπληρωτές Σύμβουλοι, οι οποίοι αναπληρώνουν εξερχόμενα, για οποιονδήποτε λόγο, μέλη του Δ.Σ., προ της λήξεως της θητεία τους. Ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Κοσμήτορας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας Σύμβουλος και ο Έφορος Σύμβουλος εκλέγονται ανά 2ετία με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. σε έκτακτη Συνεδρίασή του, αμέσως μετά  τις ανά 2ετία εκλογές από τη Γ.Σ. και την ανανέωση της θητείας του.

Καταστατικό, άρθρα 9 & 10.  

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής με 2 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται κατά τις ανά 2ετία εκλογές από τη Γ.Σ., και ασκούν ετησίως τον έλεγχο εσόδων-εξόδων της Α.ΑΚ.Ε.

Καταστατικό, άρθρο 13.